Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FarmFacts

Stav: červenec 2021

FarmFacts GmbH (dále "společnost") nabízí digitální řešení pro zemědělce. Nabídka zahrnuje zejména internetový portál na základě cloudu "Next Farming Live" s různými nákupními a pronajímatelnými aplikacemi a také počítačový software "NEXT Farming Office", služby týkající se obhospodařování polí „NEXT FarmingSERVICE“ a kombinované zákaznické balíčky, které propojují užitečný software a hardware se službami „NEXT FarmingPACKAGE“ (dále „nabídka služeb“).

Pro všechny nabídky naší společnosti jsou platné výhradně níže uvedené obchodní podmínky (část A). Kromě toho platí zvláštní podmínky pro cloudové služby (část B).

Naše obchodní podmínky vůči spotřebitelům neplatí ve smyslu § 13 BGB (německý občanský zákoník). Všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera („zákazník“) v tomto případě neplatí, ačkoliv je naše společnost výslovně neodmítá.

A. Obecná ustanovení

1. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází po přijetí objednávky o uzavření smlouvy ze strany zákazníka, nejpozději - pokud tomu odpovídá nabídka služeb - dodáním služby, popř. aktivací software. 

2. Zajištení služby třetí osobou, dílčí plnění

Společnost je oprávněna pověřit provedením služeb třetí osoby, které jsou vázány těmito všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro objednané služby. Společnost je zejména oprávněna zcela přenést realizaci služeb zákazníkovi třetím osobám. Pokud jsou nutná prohlášení týkající se ochrany osobních údajů, dojde k požadavku na realizaci pouze v případě, pokud jsou tato prohlášení k dispozici.

3. Ceny

Nabízené ceny jsou nezávazným odhadem společnosti. Cena stanovená smlouvou bude účtována s připočtením zákonné daně. Paušály na obaly a provozní náklady, jakož i případné cestovní náhrady budou vyúčtovány zvlášť. Služby hotline a vzdálené podpory mimo obvyklou pracovní dobu a jejich případné využití po dobu delší než 4 hodiny/rok nejsou obsaženy v rámcové smlouvě a účtují se zvlášť dle náročnosti. Zákaznická podpora na místě zákazníka bude účtována domluvenou sazbou dle náročnosti po započatých čtvrthodinách na základě účtované sazby platné v daný okamžik využití služby, popř. s přirážkou za vzniklé cestovní náhrady, stravné, ubytování a další náklady. K vyúčtování za realizaci školení a poradenství dojde dle smluvené pevné sazby. Pracovní doba zahrnuje osm hodin včetně pauzy. Další časové dotace a vedlejší náklady budou vyúčtovány zvlášť po souhlasu zákazníka. Pokud budou služby, po dohodě se zákazníkem, zasahovat mimo běžnou pracovní dobu od pondělí do pátku, je společnost oprávněna požadovat přirážku ve výši 25% za hodinu nad smluvenou hodinovou sazbu. O sobotách, nedělích a státních svátcích je přirážka stanovena na 50% za hodinu.

4. Vyúčtování

Zákazník souhlasí s elektronickým zasílám vyúčtování, ale společnost FarmFacts není povinna zasílat vyúčtování výhradně elektronicky. Zákazník si může zvolit způsob zasílání vyúčtování - elektronicky nebo poštou. Změna způsobu zasílání je kdykoliv možná. Zasláním faktury poštou nevznikají žádné dodatečné náklady. Platby za opakované služby nebo rámcové smlouvy jsou splatné předem, vždy prvním dnem v měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena.

5. Forma prohlášení

Každé prohlášení (výpověď, reklamace, atd.) jedné strany vůči straně druhé, bude vyhotoveno v písemné formě (e-mail, fax, pošta, atd.).

6. Povinnost součinnosti zákazníka

Zákazník je povinen provést kompletní datovou zálohu před aktualizací, jakož i před provedením jiných opatření (údržba, dodatečné zadání dat, atd.) jemu poskytnutého produktu - předmětného software. Zákazník poskytne k dispozici na vlastní náklady, ve funkčním stavu a dostatečnými kapacitami, po dobu poskytování služby, potřebnou technickou strukturu (hardware, software, internet, interní síť, technologickou strukturu), pokud tuto infrastrukturu nezajistí společnost FarmFacts. Dále zákazník poskytne k dispozici, pro umožnění realizace smluvní zakázky, všechna potřebná data, popř. datové soubory, ve formě, na které se smluvní strany dohodly. Zákazník odpovídá za jejich úplnost a použitelnost. V případě dodatečného plnění je zákazník povinen, pro odstranění nedostatků, poskytnout součinnost, potřebné informace a podklady.

7. Support uživatele

Podpora uživatele probíhá telefonicky (hotline) a nebo online (vzdálená podpora). Vzdálená podpora zahrnuje také instalaci a zřízení bezplatného přístupu k software pro vzdálenou podporu (většinou TeamViewer) dle volby pro dané PC.

8. Doba trvání smluvního vztahu a výpověď smlouvy

Pokud není ujednáno jinak, je smlouva uzavírána na neomezenou dobu. Výjimkou je rámcová smlouva, kde je smluvní vztah uzavírán vždy na dobu trvání jednoho roku. Dochází k automatickému prodloužení vždy o jeden další rok, pokud nebude jednou ze smluvních stran smlouva vypovězena ve lhůtě tří měsíců před automatickém prodloužením. Právo na výpověď bez lhůty ze závažného důvodu tímto zůstává nedotčeno.  

9. Uživatelské právo ke službě

Společnost uděluje zákazníkovi nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, nepřevoditelné a nesublicencovatelné právo k využívání výsledků plynoucích ze služby na základě smluvního vztahu, pokud to vyplývá z účelu a oblasti využití smlouvy. Tato práva zahrnují smluvené mezivýsledky, podklady pro školení a pomůcky. 

10. Aktualizace software a péče o něj

Aktualizace software a péče o program zahrnují jeho upgrade, vylepšení, bezpečnostní záplaty a novinky. Pokud to je možné, aktualizace se vydává minimálně jednou ročně. K podpoře dochází pouze u aktuální verze software, kterou společnost pravidelně dodává v rámci rámcové smlouvy. Garanční nároky zůstávají nedotčeny.

11. Prodej software, nájem a rámcová smlouva

a. Uživatelská práva / Licence

Pokud společnost zákazníkovi software prodá (datový soubor/datový nosič) nebo poskytne využívání pronájmem (software jako služba), je zákazník oprávněn k užívání dle "End-User-Licence-Agreement" (EULA). Zákazník s tím musí před používáním souhlasit.

b. Počáteční nedostatky

Pokud je předmětem smlouvy pronájem software, pak je vyloučena odpovědnost za zavinění dle § 536 a, odst. 1 BGB (občanský zákoník Spolkové republiky Německo).

c. Požadavky na software

Společnost nepřebírá riziko za případnou obsahovou nekompatibilitu software s programy zákazníka nebo třetí osoby. 

d. Změny služeb

Společnost je při pronájmu software oprávněna provádět úpravy, aktualizace nebo přerušení funkcí software. Informace o aktualizacích nebo přerušení funkčnosti bude zákazníkovi sdělena v předstihu alespoň čtyř týdnů. Pokud bude některá funkcionalita zrušena bez náhrady, provede společnost, na přání zákazníka, nové propočítání nájemného za dostupné funkce software. Nedojde-li během čtyřtýdenní lhůty k výjimečné výpovědi nebo pokud bude software nadále využíván během této doby, pak bude smlouva automaticky pokračovat se změněnými podmínkami za službu sdělených společností.

12. Zálohování dat

Zákazník se zavazuje provádět úplnou datovou zálohu v pravidelných časových intervalech. Doporučujeme provádět datovou zálohu, pokud při práci se software vytváříte nové datové záznamy, které by v případě ztráty nebylo možné obnovit nebo které by bylo možné obnovit pouze při vynaložení nadměrného pracovního úsilí a finančních nákladů.  

13. Náhrada škody při nepřevzetí služby

Pokud nelze smlovu splnit z důvodů překážek na straně zákazníka, pak se zákazník zavazuje k paušální náhradě škody ve výši 15% z celkové hodnoty zakázky. Zákazníkovi zůstává možnost prokázání vzniku nižší škody.

14. Záruka

Záruční lhůta je jeden rok. Pokud je společnost zodpovědná dle uvedených ustanovení ve všeobecných podmínkách, pak platí zákonná promlčení lhůta. 

15. Ručení

Společnost ručí za vzniklé škody v případě úmyslu a nebo hrubé nedbalosti v plném rozsahu dle zákonných podmínek. Kromě toho společnost ručí za škody v případě ohrožení života, fyzického ohrožení zdraví, porušení zákona o garanci výrobků nebo za nedbalost vyplývající ze zásadních smluvních ujednání. Zásadními smluvními povinnostmi jsou takové povinnosti, jejichž plnění je základem smlouvy a na než se zákazník může spolehnout. Záruku nad rámec těchto ujednání není možné uplatnit. Společnost neručí především tehdy, pokud zákazník zanedbá datové zálohování nebo poruší své povinnosti při součinnosti. Při ztrátě dat ručí společnost pouze za ty náklady, které bylo nutné vynaložit při obnovení dat, pokud zákazník provedl řádnou datovou zálohu.

16. Formy úhrady a inkaso SEPA 

Společnost nabízí tři různé formy úhrady:

(a) Online nákup, platba kreditní kartou

Platbu kreditní kartou zajišťuje PAYONE GmbH, Fraunhoferstr. 2-4, 24118 Kiel, Germany. Registrace společnosti: Kiel - Správní soud Kiel HRB 6107. Jednatel: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß. Společnost z finanční skupiny Sparkasse.

(b) SEPA

Pokud zákazník společnosti udělil mandát k inkasu SEPA, zažádá společnost o účtovanou částku z konta k tomu určeného, nejdříve první pracovní den po obdržení vyúčtování. Převod částky ve vztahu k inkasu SEPA bude zákazníkovi oznámeno první den před převodem. Pravidelné platby stejných částek se oznamují zákazníkovi jednou ročně.

(c) Online nákup, platba fakturou
 

17. Výhradní vlastnictví

Zboží nebo služba zůstává majetkem společnosti až do úplného zaplacení všech závazků vyplývajících z obchodního vztahu. Zajištení poskytnuté společnosti bude na přání zákazníka uvolněno do té míry, pokud hodnota přesáhne všechny pohledávky o více než 25%.

18. Ochrana dat a osobních údajů

Za zpracování dat odpovídá FarmFacts GmbH, Rennbahnstr. 9, DE - 84347 Pfarrkirchen, Tel. +49 (8561) 3006-616, e-mail: cz@nextfarming.com. Společnost zpracovává osobní údaje při objednání služeb a produktů a pro vlastní marketingové účely v zákonně přípustném rámci. Zájmy třetích osob nejsou při zpracování údajů sledovány, předání dat do zemí mimo EU se nepředpokládá. Příjemci údajů jsou společnosti zajišťující IT služby a servis, zároveň dodavatelé za účelem dodání služby nebo produktu a k informačním účelům (např. úvěrování Schufa) za účelem zjištění bonity zákazníka, že je zákazník schopen plnit své závazky za dodané služby a zboží (např. nákup na fakturu, opravný daňový doklad). Právní přiměřenost zpracování údajů vyplývá z čl. 6 odst. 1 nařízení EU 2016/679 GDPR. Zákazník není povinen údaje poskytnout, avšak jsou nutné k plnění smluvních povinností. Detailní informace k ochraně soukromí a zpracování osobních údajů dotčených osob jsou uvedeny pod odkazem: https://www.nextfarming.cz/ochrana-soukromi

19. Postoupení a kompenzace

Postoupení práv není zákazníkovi povoleno bez souhlasu společnosti. Kompenzaci smí zákazník provést pouze u pohledávky, která je nesporná nebo účinná, ledaže by nárok vyplýval ze stejného smluvního vztahu.

20. Vyšší moc

Události všeho druhu, které nezavinily smluvní strany (stávka, narušení provozu, přerušení dopravy, problémy u dodavatele, přírodní katastrofy, nepokoje, válka, atd.) zbavují společnost povinnost plnit závazky po dobo trvání překážky. Pokud tento stav z vyšší moci trvá souvisle déle než 30 dní, pak smí každá ze smluvních stran odstoupit od smlouvy.

21. Kontrola exportu

Při uzavření smlouvy se uplatní odkladný účinek při podmínce, že existují překážky v podobě vnitrostátních a mezinárodních předpisů, především exportních kontrol, embarg nebo jiných sankcí. Dodávky a plnění ke splnění uzavřených smluv podléhají skutečnosti, že nebudou zjištěny výše uvedené překážky.

22. Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují zachovat obchodní tajemství v obchodním vztahu a mlčenlivost v případě informací označených za důvěrné, které druhá strana obdrží nebo o nichž se dozví během plnění smlouvy. Informace nebo podklady nemusí být zpřístupněny třetím stranám. Povinnost k mlčenlivosti se nevztahuje na informace a podklady, které v okamžiku zveřejnění byly obecně známy nebo dostupné nebo které byly v okamžiku předání smluvnímu partnerovi známy nebo jim byly oprávněně poskytnuty třetími stranami. Výjimkou je předávání informací a dokumentů poradcům smluvních stran, kteří jsou dle § 203 StGB (trestní zákoník Spolkové republiky Německo) vázáni mlčenlivostí jako držitelé profesního tajemství.

23. Ostatní

Použije se německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o prodeji zboží v mezinárodním obchodním styku (CISG). Platné závazné zákony na ochranu spotřebitele zůstanou touto volbou práva nedotčeny. Výlučným místem jurisdikce pro obchodní spory je věcně příslušný soud v Mnichově, pokud rozhodné právo nestanoví jinou výlučnou jurisdikci.

Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúplná, pak platnost ostatních ustanovení zůstane v plné platnosti a účinnosti.

B. Zvláštní podmínky pro užívání webového portálu a služeb Next Farming LIVE

Kromě všeobecných obchodních podmínek společnosti FarmFacts platí níže uvedené zvláštní obchodní podmínky pro užití webového portálu NEXT Farming a jeho funkcí.

1. Nabídka služeb/ Předpoklady/ Cena

Společnost nabízí služby prostřednictvím svého portálu, který obsahuje komplexní produktové balíčky na podporu zemědělského managementu uživatele. Uživatel si zvolí mezi bezplatnými službami („základní aplikace“) nebo placenými službami společnosti a třetích stran („další aplikace“). Rozsah funkcí aplikací je uveden v („popis produktu“). Práva a povinnosti vyplývají z uživatelských podmínek příslušné aplikace.

2. Registrace, užívání portálu a aplikací

Pro používání portálu je nutná registrace a souhlas s podmínkami užívání. K využívání potřebuje zákazník zařízení s vhodným operačním systémem (Windows, iOS, Linus), aktualizovaný webový prohlížeč a aktivní připojení k internetu. Pokud aplikace vyžaduje zvláštní požadavky, bude to zveřejněno v popisu příslušného produktu. Po registraci obdrží uživatel přístupové údaje k portálu. S těmito přístupovými údaji je uživatel oprávněn objednávat a používat objednané aplikace. Každá aplikace podléhá vlastním uživatelským podmínkám, s nimiž musí uživatel během objednávky aktivně souhlasit.

Pokud nabízí společnost jiné další služby a produkty, může je uživatel objednat v samostatném procesu za platných prodejních podmínek.

3. Uplatnění práv

Společnost poskytuje zákazníkovi nevýhradní, trvalé, neodvolatelné a nepřenosné právo k užívání portálu po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí smluvního období nebo vztahu nemá uživatel právo pokračovat v používání portálu. Odst. B. 6 zůstává nedotčen. 

4. Změna rozsahu služeb

Společnost je oprávněna, ale není povinna, dále vyvíjet portál a aplikace. Touto podmínkou lze měnit nebo rušit jednotlivé funkce portálu, přičemž společnost zachová celkovou a zásadní funkčnost portálu. Zákazník bude o změnách nebo o ukončení jednotlivých funkcí informován ve lhůtě minimálně čtyř týdnů. Nedojde-li během čtyřtýdenní lhůty k výjimečné výpovědi nebo pokud bude aplikace nadále využívána během této doby, pak bude smlouva automaticky pokračovat se změněnými podmínkami za službu sdělených společností.

Společnost je oprávněna užívání portálu a/nebo aplikací omezit nebo pozastavit s okamžitou platností, pokud k tomu existuje podstatný důvod. Např. pokud je ohrožena systémová stabilita nebo bezpečnost portálu a/nebo aplikace.

5. Doba trvání smluvního vztahu a výpověď smlouvy

Smluvní vztah začíná dokončením registrace s okamžitou platností na dobu neurčitou. Výpověď služby je možná kdykoliv bez výpovědní lhůty, pokud nejsou předplaceny žádné další aplikace. V tomto případě je ukončení možné pouze na konci smluvního období pro poslední předplacenou aplikaci.

Pro užívání základní nebo každé další aplikace se vždy uzavírá samostaný smluvní vztah (objednáním služby). Aplikaci lze ukončit prostřednictvím portálu s termínem stanoveným v popisu produktu ke konci uplynutí smlouvy. Po uplynutí smluvního období již nebudou vytvořená data v aplikaci zákazníkovi k dispozici. Zákazník je povinen provést datovou zálohu v dostatečném předstihu před ukončením smlouvy. Výjimečné ukončení smlouvy z podstatného důvodu, bez dodržení výpovědní lhůty, zůstává nedotčeno. Podstatný důvod nastane zejména tehdy, kdy smluvní strana opětovně poruší své smluvní povinnosti a nelze očekávat, že druhá strana při zohlednění výpovědní lhůty bude zainteresována na smluvním vztahu do konce výpovědní lhůty.

6. Dostupnost portálu 

Portál je uživateli k dispozici v měsíčním průměrů 99% času s odečtem doby pro údržbu a opravy portálu. Během nezbytných údržbových a opravných prací může být přístup omezen. Společnost bude o plánované údržbě uživatele dle svých možností včas informovat. Údržbové práce neproběhnou více než čtyřikrát za měsíc. Celkově je údržba omezena na 24 hodin měsíčně.

7. Ručení a záruka

Společnost ručí a odpovídá pouze za poskytování a údržbu portálu, který je pro uživatele bezplatný a za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností, jakož i při ohrožení zdraví a života, v případě podvodného jednání nebo v souladu se zákonem o odpovědnosti. Jakákoliv další odpovědnost nad rámec je vyloučena. Ustanovení pro záruku a garanci pro dané aplikace jsou tímto nedotčeny (odst. A 14 a A 15).

8. Ostatní povinnosti uživatele

Uživatel je sám odpovědný za kontrolu výsledků, které generuje pomocí portálu, z hlediska dodržování právních předpisů, úředních požadavků a procesů pro odbornou praxi.

Uživatel je sám odpovědný za zajištění toho, aby aplikace v rámci portálu byly funkčně kompatibilní s jeho zařízením a nebo s aplikacemi třetích stran.

9. Technická podpora

Pokud společnost v rámci užívání portálu a aplikací nabízí online nápovědu, pak jí vyvoláte tlačítkem „Hilfe-Button“. Pokud je možná podpora hotline, pak je to v portálu uvedeno s příslušnými telefonními čísly.

10. Změny

Společnost je oprávněna jednostranně změnit uživatelské podmínky portálu a aplikace s účinností do budoucna, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů, především při zavádění nových funkcí portálu nebo jednotlivých aplikací nebo při zákonných změnách. Uživatel bude v tomto případě informován o změnách, popř. dodatcích ve lhůtě minimálně dvou měsíců. Pokud uživatel nevznese námitku proti platnosti nových podmínek do šesti týdnů po oznámení (lhůta pro podání námitek), považují se změněné podmínky za přijaté uživatelem. V případě námitky může uživatel pokračovat v užívání dle dosavadního znění, ale společnost je oprávněna ukončit smluvní a uživatelský vztah z podstatného důvodu.


Stav: 04.2021