Podmínky pro účast v akci "První objednavatel"

 

1.    Předpoklady účasti

Účastnit se mohou všechny fyzické osoby způsobilé k právním úkonům s minimálním věkem 18 let a trvalým bydlištěm v České republice. Pracovníci společnosti FarmFacts GmbH, kteří se účastní na koncepci a realizaci akce, jsou z účasti vyloučeni. Stejně tak jsou vyloučeni jejich životní partneři a příslušníci ve společné domácnosti.
Platnost nabídky 01.02.2020 – 30.04.2020 do 23:59 hod („Akční časové období“)

 

  • Objednané satelitních map pro min. 100ha
  • Navštivte webovou stránku www.nextfarming.cz/mdp
  • Vyplňte formulář dotazníku na webové stránce a klikněte na Odeslat nyní nebo klikněte na Dále v oranžovém informačním políčku nebo klikněte na Zajistěte si slevu nyní
  • Akceptujte podmínky pro ochranu dat a akční podmínky
  • Formulář dotazníku byl kompletně vyplněn a odeslán

 

Zastoupení více osob jedním zástupcem je vyloučeno.

 

2.    Vyloučení z účasti

Společnost FarmFacts GmbH je oprávněna vyloučit účastníka z akce bez předchozího oznámení, pokud tento poruší akční podmínky. Zvláště je oprávněno vyloučení z akce v případě zastoupení více osob jedním zástupcem. Bude-li zjištěna existence důvodu k vyloučení teprve dodatečně, je společnost FarmFacts GmbH oprávněna, nabídku dodatečně neuznat.

 

4.    Nabídka

Prvních 50 zákazníků, kteří splní předpoklady k účasti obdrží navíc zemědělské software:

  • NEXT GISOFFICE na jeden rok, min. 100ha

a

  • Evidence půdy na jeden rok, min. 100ha

zdarma ("Nabídka").

Nabídka stanoví uzavření servisní smlouvy na software s ročně splatnými poplatky za softwarové řešení NEXT GISOFFICE.

Společnost FarmFacts GmbH rozhodne dle vlastního a svobodného uvážení po uplynutí výherního časového období, která z výše uvedených softwarových řešení splňují potřeby oprávněného k nabídce. Nárok na bezplatné softwarové řešení neexistuje.

Oprávněný k nabídce bude do pěti pracovních dnů období kontaktován na jím uvedeném telefonním čísle. Po domluvě obdrží oprávněný nabídku na jím uvedenou emailovou adresu a bude vyzván, aby do deseti pracovních dnů nabídku potvrdil a podepsanou odeslal zpět na adresu mailto: cz@nextfarming.com.

Originál je nutno odeslat poštou na adresu: FarmFacts GmbH, Rennbahnstraße 9, 84347 Pfarrkirchen, Německo.

 

Pokud se oprávněný k nabídce včas neozve nebo se jiným způsobem nezúčastní akce podle předložených podmínek účasti, ztratí možnost využít nabídky. Bezplatný software bude poskytnut dalšímu zájemci v pořadí. To samé platí, pokud oprávněný k nabídce z důvodů, které leží v oblasti jeho odpovědnosti (udání nesprávné emailové adresy, apod.), nemůže být včas vyrozuměn o využití akční nabídky. Za správnost uvedených kontaktních údajů je zodpovědný účastník.

Finanční vyrovnání v hotovosti nebo změna nabídky nepřichází v úvahu. Nabídku nelze převést na jiné zákazníky.

 

5.    Ukončení nabídky

Společnost FarmFacts GmbH si vyhrazuje právo na ukončení nabídky kdykoliv ze závažného důvodu bez předchozího oznámení. Závažné jsou zejména takové důvody, které porušují nebo zabraňují plánovanému postupu nabídky, jako třeba infikování software prostřednictvím počítačových virů, jiné chyby software a/nebo hardware a/nebo jiné technické a/nebo právní důvody. Pokud dojde k takovému ukončení z viny účastníka, je společnost FarmFacts GmbH oprávněna požadovat od takové osoby náhradu vzniklé škody.

 

6.    Omezení ručení

Společnost FarmFacts GmbH ručí v případě úmyslu či hrubém zanedbání svých povinností v plném rozsahu podle zákonných ustanovení. V případě úmrtí, tělesných a zdravotních poškozeních, porušení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku či smluvních povinností, jejichž plnění je uvedeno ve smlouvě a  na která se může účastník spolehnout, ručí společnost FarmFacts GmbH kromě toho již za každé dílčí zanedbání. Další ručení nad rámec výše uvedených neexistuje.

 

7.    Ochrana dat

Nabídky se můžete účastnit jen tehdy, pokud souhlasíte s využíváním Vašich osobních údajů v dále popsaném rozsahu. Podmínky na ochranu osobních údajů naleznete na našich webových stránkách.

a. Zjišťování, zpracování a využívání osobních dat

U každého účastníka budou uložena následující osobní data, která jsou obsažena na připraveném formuláři k účasti: Jméno a příjmení, telefonní čísla, podnik, adresa (ulice, číslo domu, PSČ, bydliště) a emailová adresa.

b. Uložení a využívání dat

Uložení veškerých dat probíhá elektronicky. Zjišťování, ukládání a zpracování dat probíhá prostřednictvím společnosti FarmFacts GmbH. K předávání Vašich osobních dat třetím osobám nedochází. S Vašimi osobními daty bude zacházeno naprosto důvěrně, a sice výlučně k řádnému provádění a realizaci nabídky. Po ukončení legislativní lhůty pro uložení budou údaje v plném rozsahu vymazána.

c. Právo na informace

Máte právo na informaci o využívání Vašich osobních dat. Na požádání Vám bude kdykoliv poskytnuta úplná a bezplatná informace o stavu uložených dat, pokud se týkají Vaší osoby. K tomu stačí zaslat volný email na cz@nextfarming.com. Avšak v daném případě Vás musíme požádat, abyste se prokázal jako osoba s právem na informace.

d. Právo na odvolání

Váš souhlas k využívání a ukládání Vašich osobních dat můžete kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat emailem a/nebo telefonem. K tomu stačí zaslat volný email na cz@nextfarming.com. Stejným způsobem můžete požadovat opravu dat. V případě odvolání souhlasu k využívání a ukládání Vašich osobních dat budou Vaše osobní data účastníka bez prodlení nejprve zablokována v databance a následně vymazána. Proběhne-li odvolání před realizací nabídky, bude tím další účast na této akci vyloučena.

V případě dalších dotazů a nejasností jsme pro Vás k dispozici na adrese: cz@nextfarming.com

 

8. Rozhodné právo

Předmětná akce podléhá legislativě Spolkové republiky Německo s vyloučením německého kolizního práva. Mimo této volby práva nezbytně platí mimo území Německa příslušný platný zákon na ochranu spotřebitelů.