Informace o ochraně osobních údajů u společnosti FarmFacts GmbH

Stav: červenec 2018

Obsah

1. Kdo odpovídá za ochranu dat a na koho se můžete obrátit?

2. Jaká data se zpracovávají a ze kterých pramenů pocházejí?

3. Za jakým účelem a na jakém právním základu se data zpracovávají?

4. Zpracování osobních údajů k marketingovým účelům

5. Zpracování informací o bonitě

6. Zpracování údajů, které se zadávají do cloudového softwaru a softwaru s rozhraním

7. Kdo obdrží má data?

8. Jak dlouho jsou má data uložena?

9. Zpracování údajů žadatelů

10. E-mailová komunikace

11. Jaká data se sbírají při navštívení stránky?

12. Jsou osobní údaje předávány třetím zemím?

13. Jaká ochranná práva k datům mám k dispozici?

14. Jsem povinen předávat údaje?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše osobní údaje (krátce „data“) pouze na základě zákonných ustanovení. Touto informací o osobních údajích vás chceme informovat o zpracování vašich údajů v naší společnosti a vašich nárocích a právech ohledně ochrany osobních dat ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR).

1. Kdo odpovídá za ochranu dat a na koho se můžete obrátit?

Kdo odpovídá za ochranu dat a na koho se můžete obrátit? Odpovídá FarmFacts GmbH, Rennbahnstr.9, 84347 Pfarrkirchen, E-Mail: datenschutz(at)farmfacts(dot)de, Tel: 08561 9999 111
Externí firmu pověřenou ochranou dat FarmFacts GmbH lze kontaktovat e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter(zavináč)baywa(tečka)de.

 

2. Jaká data se zpracovávají a ze kterých pramenů pocházejí?

Zpracováváme údaje, které od vás obdržíme v rámci založení obchodního vztahu a v jeho průběhu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme oprávněně obdrželi od institucí, ochranných svazů věřitelů, z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, katastr, média) a od dalších společností, s nimiž udržujeme trvalý obchodní vztah.

 

K osobním datům patří:

    označení vašeho právního zástupce, firmy, IČ, DIČ, provozní označení, adresa, kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo, fax),
    platební údaje
    základní údaje udávané do cloudových produktů a produktů s rozhraním
    obhospodařovaná plocha, údaje o zaměstnancích a další odborné informace (např. pole, stroje, osivo)
    uživatelské údaje (např. kdy jste využili moduly, jak často se přihlašujete)
    informace o druhu a obsahu našeho obchodního vztahu jako smluvní údaje, údaje o zakázce, údaje o obratu a platební morálce, historie dodavatelů a zákazníků, podklady pro poradenství, údaje k osobním vozidlům v rámci nájemní smlouvy
    informace o finančním statutu (např. údaje o bonitě)
    údaje o marketingu a prodeji
    údaje o dokumentaci (např. protokoly poradců), obrazové údaje
    informace z vaší elektronické komunikace s FarmFacts GmbH (např. adresa IP, přihlašovací údaje),
    další údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci našeho obchodního vztahu (např., při zákaznickém pohovoru),
    údaje, které sami generujeme ze základních údajů a údajů o zákaznících, např. prostřednictvím analýz potřeb zákazníků a jejich potenciálu.
    dokumentace vašeho prohlášení o souhlasu pro obdržení např. newsletterů.
    fotografie, které děláme na veřejných akcích

 

3. Za jakým účelem a na jakém právním základu se data zpracovávají?

Zpracováváme vaše data v souladu s ustanoveními nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) a BDSG 2018 v platném znění:

 

    pro splnění povinností ze smluv (čl. 6 odst. 1lit.b GDPR):

Zpracování vašich údajů probíhá za účelem prodeje a odbytu našeho zboží a služeb, za účely nákupu a logistiky a správy údajů dodavatelů a zákazníků. Údaje jsou zpracovávány zejména při zahájení obchodního vztahu a při provádění smluv s vámi, například v těchto případech:

    založení a vedení zákaznického konta, popř. dodavatelského konta
    vydávání zakázek
    účast na výherních hrách
    zasílání informací, např. vyžádání katalogu

    pro splnění právních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. c DC-GVO):

Zpracování vašich údajů je nutné za účelem splnění různých zákonných povinností, např. z obchodního zákoníku nebo řádu o odvodech, ustanovení o praní špinavých peněz, produktově specifické ustanovení jako například nařízení o nebezpečných látkách.

 

    pro ochranu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR):

Na základě zvážení zájmů může proběhnout zpracování dat nad rámec vlastního plnění smlouvy pro ochranu oprávněných zájmů nás a třetích osob. Zpracování dat pro ochranu oprávněných zájmů se provádí například v těchto případech:

    konzultace o údajích a jejich výměna s institucemi a spolky pro ochranu věřitelů pro zjištění údajů o bonitě, jakož i vedení koncernově rozšířené databanky o bonitě pro identifikaci rizik finančních výpadků u společných zákazníků;
    reklama a marketing

    opatření pro řízení obchodů a další vývoj služeb a produktů;
    vedení databanky zákazníků pro zlepšení zákaznického servisu
    v rámci soudního stíhání.

    v rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR):

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování vašich údajů, probíhá zpracování pouze dle účelu stanoveného v prohlášení o souhlasu a v něm uvedeném rozsahu. Udělený souhlas lze kdykoliv v budoucnosti odvolat, např. souhlas se zasíláním newsletteru. Obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktního partnera uvedeného pod číslem 1.

 

4. Zpracování osobních údajů k marketingovým účelům

 

Vaše data využíváme také za účelem komunikace o vašich objednávkách, určitých produktech a marketingových akcích a za účelem doporučení produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat.

Užití osobních údajů pro marketingové účely můžete odmítnout jako celek nebo pouze pro určitý druh reklamy, aniž by vznikly jiné náklady, než jsou zprostředkovací náklady dle základních tarifů. Obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktního partnera uvedeného pod číslem 1.

 
Doporučení produktů e-mailem

Společnost FarmFacts je dle zákonných předpokladů § 7 odst. 3 UWG oprávněna použít e-mailovou adresu, kterou jste uvedli u objednávky produktu nebo služby, pro přímou reklamu na podobné zboží či služby. Tato doporučení produktů od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste souhlasili se zasíláním newsletteru.

 

Pokud již od nás nechcete dostávat žádné doporučení produktu, můžete odepřít souhlas s využitím vaší adresy za tímto účelem, aniž by vznikly jiné náklady, než jsou zprostředkovací náklady dle základních tarifů. Obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktního partnera uvedeného pod číslem 1.

 
Newsletter

Při zasílání newsletteru používáme proces tzv. double in opt, tedy zašleme vám newsletter e-mailem teprve tehdy, když jste nám výslovně potvrdili, že si aktivujete službu zasílání newsletteru. Poté vám zašleme oznámení e-mailem a poprosíme vás, abyste potvrdili kliknutím na link v obdrženém e-mailu, že máte zájem o odebírání našeho newsletteru.

Pokud nebudete později chtít dostávat naše newslettery, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž by vznikly jiné náklady, než jsou zprostředkovací náklady dle základních tarifů. Za tím účelem postačí zaslat sdělení v textové formě kontaktní osobě uvedené v bodě 1. Samozřejmě naleznete link pro odhlášení newsletteru v každém zaslaném newsletteru.

 

5. Zpracování informací o bonitě

 

Zprostředkování dat přes agenturu SCHUFA

Společnost FarmFacts GmbH předává data sesbíraná v rámci tohoto smluvního vztahu o žádosti, provedení a ukončení tohoto obchodního vztahu a rovněž údaje o protismluvním nebo podvodném jednání společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Právním základem pro toto předávání informací je článek 6 odst. 1 písmeno b a článek 6 odstavec 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Předávání informací na základě článku 6 odstavce 1 písmena f GDPR lze provádět teprve tehdy, kdy je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti BayWa AG nebo třetích osob a pokud nepřeváží zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, jež vyžadují ochranu osobních údajů. Výměna dat se společností SCHUFA slouží rovněž pro splnění zákonných povinností pro provádění kontrol při udělování úvěrů (§ 505a a 506 občanského zákoníku). SCHUFA zpracovává získané údaje a používá je rovněž za účelem vytváření profilu (scoring) pro předávání informací svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, jakož i popř. třetím zemím (pokud k tomu existuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise) mimo jiné za účelem zhodnocení schopnosti vzít si úvěr u fyzických osob. Další informace k činnosti SCHUFA naleznete v informačním listě této společnosti dle čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo online na adrese www.schufa.de/datenschutz.

 
Předávání údajů dalším institucím

Společnost FarmFacts GmbH dále využívá služeb těchto institucí, aby v případě oprávněného zájmu mohla získat informaci o bonitě: Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wien, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München
 
Vedení koncernové databanky k bonitě

Pokud jsme v rámci právní odůvodnitelnosti získali údaje o vaší bonitě od jakékoliv instituce, ukládáme je v systému, do kterého mají vedle společnosti FarmFacts GmbH přístup koncernové společnosti podílející se na koncernu BayWa-Kreditmanagement. Cílem je usnadnění procesů u společných zákazníků a rozpoznání rizik finančního výpadku. Přístup do databanky se provádí pouze tehdy, kdy pro danou společnost v rámci koncernu existuje oprávněný zájem.  

 

6. Zpracování údajů, které se zadávají do cloudového softwaru a softwaru s rozhraním


Softwarové řešení NEXT Farming se skládá z portálu, přes který lze objednávat, spravovat a provádět jednotlivé aplikace, a ze samotných aplikací. Ukládáme pouze taková data, která jsou potřebná pro provádění funkcí vámi zvolené aplikace v rámci Farming NEXT nebo pro vámi zvolenou službu či poradenství. Tyto informace nejsou evidovány automaticky, nýbrž vy sami je musíte dobrovolně dle uvážení uložit. Tyto osobní údaje jsou ukládány v databance, ke které nemají přístup žádné třetí osoby a která je vhodnými opatřeními chráněna proti útokům zvenčí. Tyto údaje se ukládají výhradně na počítačových systémech, jejichž fyzické stanoviště se nachází v Německu. Předávání platebních údajů se provádí v šifrování SSL. U produktů obsluhovaných přes rozhraní se osobní údaje ukládají na server nacházející se v Německu ve formě klíčových dat za účelem synchronizace mezi daným produktem a mobilní aplikací nebo palubním počítačovým systémem a za účelem zobrazení informací o licenci. Tyto údaje se předávají pomocí vhodných vstupních formátů, přenosy jsou aktivovány pokyny daného uživatele rozhraní, mezi systémem rozhraní, serverem a mobilní aplikací.

 

7. Kdo obdrží má data?

Pokud využíváme služby třetí osoby ve smyslu zpracování zakázek, jsme nadále zodpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni dodavatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji nakládali důvěrně a zpracovávali je pouze v rámci plnění služby. Námi pověření dodavatelé vaše údaje obdrží, pokud je potřebují pro splnění dané služby. Jedná se například o dodavatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a bezpečnost našich informačních systémů a také marketingové a obchodní firmy pro vlastní marketing.

 

Vaše data jsou zpracována v databance společnosti FarmFacts GmbH. Databanka společnosti FarmFacts GmbH podporuje zvýšení kvality dat u příslušných zákaznických údajů (odstranění dublet, stěhování, smrt, oprava adres) a umožňuje rozšíření o údaje z veřejných zdrojů. Tato data lze využít pro personalizovaný přímý marketing (např. newsletter), pro cílený online marketing a personalizovanou podobu online shopu.

Tento proces má za cíl zajistit aktuálnost a relevanci informací předávaných zákazníkům. Toto zapracování dat představuje profilování ve smyslu čl. 4 GDPR ; automatické rozhodování se neprovádí.

 

Pokud prodej/vytvoření nabídky probíhá přes portály výrobců, pak jsou vámi zadaná data zpracována přímo v portálu výrobce.

 

Pokud prodej partnerských modulů proběhne přes NEXT Farming Module, Apps & Services, pak jsou vámi zadaná data předána partnerům po vašem aktivním schválení.

 

Pokud zakoupíte produkt, který vyžaduje či umožňuje výměnu dat mezi produkty FarmFacts GmbH a třetími osobami, pak se to děje
pouze pomocí synchronizujících pokynů, které zřizuje a manuálně zadává uživatel.

 

V případě, že se na proces vztahuje zákonná povinnost nebo v rámci soudního řízení, mohou úřady a soudy, jakož i externí auditoři obdržet vaše data.

 

Kromě toho mohou vaše data obdržet pojišťovny, banky, instituce a poskytovatelé služeb v rámci uzavírání smluv a jejich plnění.

 

8. Jak dlouho jsou má data uložena?

 

Vaše údaje zpracováváme až do okamžiku ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platné záruční, garanční, promlčecí nebo zákonné lhůty pro uchovávání dat (například z obchodního zákoníku nebo dle řádu o odvodech), nad rámec toho do ukončení případných právních sporů, u nichž jsou tyto údaje potřebné.

 

9. Zpracování údajů žadatelů o zaměstnání

Pokud svou žádost podáte přes portál pro žadatele koncernu BayWa, ukládáme vaše osobní údaje v bezpečném provozním prostředí, abychom je chránily před ztrátou nebo zneužitím. Vaše žadatelské údaje jsou zpřístupněny výhradně společnosti FarmFacts GmbH nebo jiným společnostem koncernu BayWa, které se na žadatelském procesu podílejí a jsou k němu autorizované, např. aby vám mohly nabídnout alternativní pozice. Po ukončení žadatelského procesu (tzn. poté, co jste obdrželi kladnou nebo negativní odpověď) vaše údaje uchováváme maximálně po dobu 9 měsíců. Můžete požadovat dřívější smazání vašich údajů, ovšem nejdříve po uplynutí pěti měsíců po ukončení žadatelského procesu, protože jsme povinni vaše data po tuto dobu uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům k řádnému zpracování žádosti a mohli odpovědět na případné otázky v souvislosti s vaší žádostí a/nebo jejím odmítnutím. Pokud si přejete vymazání vašich údajů po uplynutí pětiměsíční lhůty, napište nám na e-mail bewerberservice@baywa.de.

 

10. Komunikace přes e-mail

Prosíme, dbejte na to, že zasílání nešifrovaných e-mailů může být nebezpečné, protože s obsahem e-mailů se mohou seznámit nepovolané osoby a mohou s ním manipulovat. Proto vám radíme, abyste nám e-mailem nezasílali žádné citlivé údaje. Jako žadatelé využívejte prosím žadatelský portál koncernu BayWa, protože přes něj jsou vaše data přenášena bezpečně. Pokud bude nutné zasílat citlivé údaje přes e-mail, použijte prosím možnost šifrování obsahu. Návod naleznete zde.

 

11. Jaká data se sbírají při navštívení stránky?
Užití cookies

Naše webová stránka využívá tak zvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na vašem koncovém přístroji. Nemají za následek žádné škody. Cookies používáme za tím účelem, abychom mohli naši nabídku sestavit s ohledem na přání klientů. Některé cookies zůstávají uložené na vašem přístroji, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozeznat váš prohlížeč při další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete si prohlížeč nastavit tak, abyste byli informování o uložení cookies a můžete tak povolit jejich ukládaní pro daný případ. Při deaktivaci cookies může být omezena funkce našich webových stránek.

 
Webová analýza

Na stránkách sbíráme pomocí analytických nástrojů obecné informace o uživatelském chování návštěvníků. To se například týká zobrazených stránek, doby setrvání na webu, stránky s odkazem a obecných informací o vašem systému, rozlišení obrazovky, používaném prohlížeči atd. Všechna získaná data jsou ukládána anonymně a neumožňují přiřazení k vaší osobě.

Nesouhlasíte-li s funkcemi sledování a inzerce, klikněte zde

 
Použití Google Analytics.

Tato internetová stránka používá navíc Google Analytics, analytickou službu Google. Google Analytics používá tak zvané Cookies (malé textové soubory), které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu užívání webové stránky.

Informace získané pomocí cookies o vašem využívání této webové stránky (včetně vaší adresy IP) se přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil vaše užívání webové stránky, pro přípravu reportů o vašich webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google tyto informace rovněž případně předává ostatním třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno a pokud třetí osoby zpracovávají tato data v pověření Googlu. Google v žádném případě nepropojuje vaši adresu IP s ostatními daty Googlu. Instalaci cookies můžete zrušit nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme vás ale na to, že v tomto případě nemusíte mít možnost využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat získaných o vás společností Google výše popsaným způsobem a za výše popsaným účelem. 

Informujeme vás o tom, že tato stránka využívá Google Analytics výhradně za použití deaktivace add on „_anonymizeIp()“. Vaše adresa IP se neukládá v úplnosti. Identifikace návštěvníka webové stránky je vyloučena.

Pomocí instalace ad on v prohlížeči pro deaktivaci Google Analytics(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) můžete užívání zamezit. Tím sdělíte Google Analytics, že se na Google Analytics nemají převádět žádné údaje o návštěvě webové stránky. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme instalovat tzv. trackingtools, abychom mohli  

    nepozorovaně sbírat data o vás,
    předávat taková data třetím osobám - poskytovatelům nebo marketingovým platformám nebo
    propojovat data s vašimi osobními údaji (jméno, adresa atd.).

Použití funkce remarketingu od Googlu.

Na této stránce používáme funkci remarketingu od Googlu. Pomocí této technologie jsou uživatelé, kteří již jednou navštívili naši stránku, znovu osloveni cílenou reklamou na stránkách ze sítě partnerů Google. Za tímto účelem Google ukládá malé textové soubory (tzv. cookies) na vašem počítači, pomocí nichž analyzuje návštěvu stránek, a následně je může využít pro cílená doporučení produktů a reklamu založenou na vašem zájmu. Máte možnost deaktivovat použití cookies pro reklamní účely. Za tímto účelem je nutno zobrazit manažera pokynů zobrazení od Googlu, alternativně můžete zabránit použití cookies třetích osob jako poskytovatelů tím, že navštívíte deaktivační stránky iniciativy pro webový marketing - Network Advertising Initiative.

 
Použití sociálních pluginů

Na našich stránkách jsou integrovány sociální pluginy, které jsou ale z důvodu ochrany osobních údajů v základním nastavení deaktivované. Když si zobrazíte naši stránku, nedochází k přenosu dat na sociální sítě jako je Facebook, Twitter nebo Google+, vytvoření profilu třetí osobou je tak vyloučeno.

 

Deaktivované sociální pluginy poznáte tak, že mají šedé zbarvení.

 

Máte možnost aktivovat sociální plugin kliknutím, čímž udělujete svůj souhlas s komunikací s danou sociální sítí. Pokud budete aktivovat sociální plugin, přenášejí se určitá data jako například adresa IP, informace o použitém prohlížeči a operačním systému, zobrazené stránce a datumu a času do dané sociální sítě. Během této komunikace se rovněž nahrávají data ze serveru poskytovatele sociálních médií na naši webovou stránku. Daný poskytovatel sociálních pluginů obdrží informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete, a sice nezávisle na tom, zda jste přihlášeni u daného poskytovatele sociálních médií (např. Facebook) nebo zda jste daný plugin aktivovali nebo nikoliv.  Poskytovatel může tato data zpracovávat i mimo Evropskou unii a je rovněž schopen vytvářet individualizované uživatelské profily. Nemáme žádný vliv na způsob, rozsah a účel zpracování dat poskytovatelem služeb sociálních médií.

 

Aktivovaný sociální plugin se zobrazí barevně a již od tohoto okamžiku se, jak bylo popsáno výše, předávají data službě sociálního média. Druhým kliknutím pak můžete využít služby sociálního pluginu.

 

Na stránce developers.facebook.com/plugins obdržíte další informace od Facebooku k pluginům a příslušným službám sociálních médií. Směrnice o využití dat Facebooku získáte pod odkazem: www.facebook.com/about/privacy.

 

Na stránce twitter.com/logo obdržíte další informace od Twitteru o jeho pluginu a příslušným službám sociálních médií. Směrnici o ochraně dat na twitteru obdržíte pod odkazem: twitter.com/privacy.

 
Profilování při návštěvě této webové stránky

Na naší stránce dochází k profilování na základě vašeho chování na stránce. Toto profilování, neboli vytváření profilů, slouží k vylepšení vašeho zákaznického dojmu z našich webových stránek.

 

Dále jsou vám navrhovány jednotlivé odborné produkty nebo nabídky v souvislosti s vaším chování na našich stránkách.

 

Za tímto účelem používáme cookies. Pokud si to nepřejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o aktivaci cookies informováni a abyste mohli povolit cookies pro daný případ. Při deaktivaci cookies může být omezena funkce našich webových stránek.

Také v rámci našeho managementu zákaznických vztahů se provádí profilování na základě vašeho nákupního chování a na základě rozhovorů se zákazníky. 

 

V žádném z těchto případů se neprovádí automatické rozhodnutí za vás ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 
Hotjar

Využíváme Hotjar, abychom mohli lépe porozumět našim uživatelům a optimalizovat nabídku na této webové stránce.  Pomocí technologie Hotjar lépe rozumíme zkušenostem našich uživatelů (kolik času uživatelé stráví na které stránce, na jaké odkazy kliknou, co mají rádi a co ne atd.) a to nám pomáhá nastavit naši nabídku dle zpětné vazby od našich uživatelů. Hotjar využívá cookies a další technologie pro sběr informací o chování našich uživatelů a o jejich přístrojích (především adresu IP přístroje (eviduje a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikost monitoru, druh přístroje (Unique Device Identifiers), informace o použitém prohlížeči, místo (jen země), preferovaný jazyk pro naše stránky). Hotjar ukládá tyto informace pod pseudonymním uživatelským profilem. Hotjar ani my tyto informace nevyužíváme pro identifikaci jednotlivých uživatelů ani nepracujeme s dalšími daty pro jednotlivé uživatele. Další informace naleznete pod prohlášením o ochraně osobních údajů aplikace Hotjar.

 

Ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě prostřednictvím Hotjaru i aktivaci Hotjar Tracking Cookies můžete odmítnout, pokud kliknete na tento opt-out-link.

 

12. Jsou osobní údaje předávány třetím zemím?

Žádná data v zásadě nepředáváme třetím zemím. Předání smí být provedeno pouze v jednotlivých případech na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, standardní smluvní klauzule, vhodných záruk nebo po udělení vašeho výslovného souhlasu.

 

13. Jaká ochranná práva k datům mám k dispozici?

 

Kdykoliv máte právo na informaci, opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich uložených dat, právo odmítnout zpracování a právo na přenositelnost dat a na stížnost dle ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

 

Právo na informaci:

Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu se zpracovávají vaše data.

 

Právo na opravu:

Pokud zpracujeme vaše data, která jsou neúplná nebo nesprávná, pak od nás můžete kdykoliv požádat o jejich opravu popř. doplnění.

 

Právo na smazání:

Můžete od nás požadovat smazání vašich dat, pokud nejsou zpracovávána dle zákona nebo pokud jejich zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných zájmů. Prosíme, vezměte na vědomí, že mohou nastat důvody, které neumožňují okamžité smazání, například v případě zákonem určených povinností uchovávat data.

Nezávisle na uplatnění práva na smazání vaše data obratem a zcela vymažeme, pokud tomu nestojí v cestě obchodně právní nebo zákonná lhůta pro uchovávání dat.

 

Právo na omezení zpracování dat:

Můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich dat, pokud

    nesouhlasíte s tím, že jsou data správná, a sice po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost dat.
    je zpracování dat protizákonné, ale vy odmítnete smazání a místo toho budete požadovat omezené užívání dat.
    nepotřebujeme data pro určený účel, vy ale data potřebujete pro uplatnění nebo hájení právních nároků, nebo
    jste podali protest proti zpracování dat.

 

 

Právo na přenositelnost dat

Můžete od nás vyžadovat, abychom vám vaše data, která jste nám poskytli, dali k dispozici v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste mohli tato data bez omezení předat jiným odpovědným osobám, a to prostřednictvím nás, pokud

    tato data zpracováváme na základě nám uděleného a neodvolatelného souhlasu nebo za účelem naplnění smlouvy mezi námi a
    toto zpracování se provádí pomocí automatizovaného procesu.

 

V případě technické proveditelnosti od nás můžete požadovat přímé předání dat odpovědné osobě.

 

Právo odmítnout

Pokud vaše data zpracováváme z oprávněného zájmu, můžete toto zpracovávání odmítnout z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, to platí i pro profilování, jak je popsáno v tomto ustanovení. Pak již nebudeme vaše data zpracovávat, ledaže bychom prokázali nutné ochranné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo ledaže by zpracování sloužilo uplatnění, provádění nebo obhajování právních nároků. Zpracování vašich dat za účelem přímé reklamy můžete odmítnout kdykoliv bez udání důvodů.

 

Právo na stížnost

Pokud budete toho názoru, že zpracováním vašich dat porušujeme německé nebo evropské právo na ochranu dat, pak vás prosíme, abyste nás kontaktovali, abychom tuto otázku mohli vyjasnit. Máte samozřejmě také právo obrátit se na příslušný dozorovací úřad příslušný pro společnost FarmFacts GmbH, Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou dat.

 

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv vůči nám, pak se obraťte na kontaktní osobu uvedenou v oddílu 1. V případě pochybností si můžeme vyžádat dodatečné informace pro potvrzení vaší identity.

 

14. Jsem povinen předávat údaje?

 

Zpracování vašich dat je nutné pro uzavření popř. naplnění smlouvy, kterou s námi hodláte uzavřít. Pokud data nedáte k dispozici, budeme zpravidla muset odmítnout uzavření smlouvy nebo její naplnění nebo nebudeme stávající smlouvu dále provádět a budeme ji muset vypovědět. Ovšem nejste povinni udělovat nám souhlas ke zpracování dat v případě údajů, které nejsou pro danou smlouvu relevantní, popř. které zákon nevyžaduje.