Skip to main content

1. Kdo odpovídá za ochranu dat a na koho se můžete obrátit?

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Touto informací o osobních údajích Vás chceme informovat o zpracování Vašich údajů v naší společnosti a Vašich právech ohledně ochrany osobních dat ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovídá společnost FarmFacts GmbH, Rennbahnstr. 9, 84347 Pfarrkirchen, Německo. E-mail: info@nextfarming.de, Tel: + 49 (08561) 300 68 - 0

Externí firmu pověřenou ochranou dat FarmFacts GmbH lze kontaktovat e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter@baywa.de.

2. Jaká data se zpracovávají a ze kterých pramenů pocházejí?

Zpracováváme údaje, které od Vás obdržíme v rámci založení obchodního vztahu a v jeho průběhu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme oprávněně obdrželi od institucí, ochranných svazů věřitelů, z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, katastr nemovitostí, média) a od dalších společností, s nimiž udržujeme trvalý obchodní vztah. 

K osobním datům patří:
- název firmy, právní forma, IČO, DIČ, adresa, kontaktní osoba, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax)

- platební údaje

- základní údaje zadávané do cloudových produktů a produktů s desktopovým rozhraním

- obhospodařovaná plocha, údaje o zaměstnancích a další odborné informace (např. pole, mechanizace, POR, osivo)

- uživatelské údaje (např. kdy a jaké moduly využíváte, jak často se přihlašujete)

- informace o druhu a obsahu našeho obchodního vztahu jako smluvní údaje, údaje o zakázce, údaje o obratu a platební morálce, historie dodavatelů a zákazníků, podklady pro poradenství, údaje k osobním vozidlům v rámci nájemní smlouvy

- informace o Vašem finančním statusu (např. údaje o bonitě)

- údaje o marketingu a prodeji

- údaje o dokumentaci (např. protokoly poradců), grafické zobrazení

- informace z Vaší elektronické komunikace s FarmFacts GmbH (např. IP adresa, přihlašovací údaje)

- další údaje, které jsme od Vás obdrželi v rámci našeho obchodního vztahu (např. při zákaznickém rozhovoru)

- údaje, které sami generujeme ze základních údajů a údajů o zákaznících, např. prostřednictvím analýz potřeb zákazníků a jejich potenciálu

- souhlas s odběrem např. newsletterů

- fotografie, pořízené na veřejných akcích

3. Za jakým účelem a na jakém právním základu se data zpracovávají?

Zpracováváme Vaše data v souladu s ustanoveními nařízení o ochraně osobních dat (GDPR) a BDSG 2018 v platném znění: 

- plnění smluvních povinností:

Zpracování Vašich údajů probíhá za účelem prodej a odbytu našeho zboží a služeb, za účely nákupu a logistiky a správy údajů dodavatelů a zákazníků. Údaje jsou zpracovávány zejména při zahájení obchodního vztahu a při realizaci smluv.

- plnění právních závazků:

Zpracování Vašich údajů je nutné za účelem splnění různých zákonných povinností, např. z obchodního zákoníku nebo řádu o odvodech, ustanovení o praní špinavých peněz, produktově specifické ustanovení jako například nařízení o nebezpečných látkách.

- ochrana oprávněných zájmů:

Na základě vyvážení zájmů může proběhnout zpracování dat nad rámec vlastního plnění smlouvy pro ochranu oprávněných zájmů nás a třetích osob. Zpracování dat pro ochranu oprávněných zájmů se provádí například v těchto případech:

 • konzultace o údajích a jejich výměna s institucemi a spolky pro ochranu věřitelů pro zjištění údajů o bonitě, jakož i vedení koncernově rozšířené databanky o bonitě pro identifikaci rizik finančních výpadků u společných zákazníků
 • reklama a marketing
 • opatření pro řízení obchodů a další vývoj služeb a produktů
 • vedení databanky zákazníků pro zlepšení zákaznického servisu
 • vymáhání práva

- udělení Vašeho souhlasu:

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich údajů, probíhá zpracování pouze k účelům stanovených v prohlášení o souhlasu a v něm dohodnutém rozsahu. Udělený souhlas lze kdykoliv v budoucnu odvolat, např. souhlas se zasíláním newsletteru. Kontaktuje nás za tímto účelem e-mailem na cz@nextfarming.com

4. Zpracování osobních údajů k marketingovým účelům

Vaše data využíváme také za účelem komunikace o Vašich objednávkách, určitých produktech a marketingových akcích a za účelem doporučení produktů a služeb, které by Vás mohli zajímat.
Užití osobních údajů pro marketingové účely můžete odmítnout jako celek nebo pouze pro určitý druh reklamy, aniž by vznikly jiné náklady, než jsou zprostředkovací náklady.

Doporučení produktů prostřednictvím e-mailu

Společnost FarmFacts je dle zákonných předpokladů § 7 odst. 3 UWG (německý zákon o ochraně proti nekalé soutěži) oprávněna použít e-mailovou adresu, kterou jste uvedli u objednávky produktu nebo služby, pro přímou reklamu na podobné zboží či služby. Tato doporučení produktů od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste přihlásili k odběru newsletteru.
Pokud již od nás nechcete dostávat žádné doporučení produktů e-mailem, můžete odepřít souhlas s využitím Vaší adresy za tímto účelem, aniž by vznikly jiné náklady, než jsou zprostředkovací náklady. Kontaktujte nás na cz@nextfarming.com.

Newsletter

Při zasílání newsletteru používáme proces tzv. double in opt, tedy zašleme Vám newsletter e-mailem teprve tehdy, když jste nám výslovně potvrdili, že si přejete službu zasílání newsletteru. Poté Vám zašleme oznámení e-mailem a poprosíme Vás, abyste potvrdili kliknutím na link v obdrženém e-mailu, že máte zájem odebírat náš newsletter.
Pokud nebudete později chtít dostávat naše newslettery, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž by vznikly jiné náklady, než zprostředkovací náklady. Za tímto účelem postačí zaslat krátké sdělení v textové formě na cz@nextfarming.com.

Profilování při návštěvě webové stránky

Více informací naleznete v sekci o Cookies.

5. Zpracování informací o bonitě

Datová komunikace se společnostmi poskytujícími bonitní informace

Společnost FarmFacts GmbH předává data sesbíraná v rámci tohoto smluvního vztahu o žádosti, provedení a ukončení tohoto obchodného vztahu a rovněž údaje o protismluvním nebo podvodném jednání společnostem: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, DE - 65201 Wiesbaden, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A - 1010 Wien, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, DE - 81302 München. Právní základ pro toto předávání informací představuje článek 6 odst. 1 písmeno b a článek 6 odst. 1 písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Předávání informací na základě článku 6 odstavec 1 písmeno f GDPR lze provádět teprve tehdy, kdy je nutné pro ochranu oprávněných zájmů  společnosti FarmFacts GmbH nebo třetích osob a pokud nepřeváží zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby, jež vyžadují ochranu osobních údajů. Výměna dat se společnostmi slouží rovněž pro splnění zákonných povinností pro provádění kontrol při udělování úvěrů. SCHUFA zpracovává získané údaje a používá je rovněž za účelem vytváření profilu (scoring) pro předávání informací svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, jakož i popř. třetím zemím (pokud k tomu existuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise) mimo jiné za účelem zhodnocení schopnosti vzít si úvěr u fyzických osob. Další informace k činnosti SCHUFA naleznete na adrese www.schufa.de/datenschutz

Vedení koncernové databanky k bonitě

Pokud jsme v rámci právní odůvodnitelnosti získali údaje o Vaší bonitě od jakékoliv instituce, ukládáme je v systému, do kterého mají vedle společnosti FarmFacts GmbH přístup také koncernové společnosti podílející se na koncernu BayWa-Kreditmanagement. Cílem je usnadnění procesů u společných zákazníků a rozpoznání rizik finančních výpadků. Přístup do databanky se provádí pouze tehdy, kdy pro danou společnost v rámci koncernu existuje oprávněný zájem.

6. Zpracování údajů, které se zadávají do cloudového rozhraní a desktopového software

Softwarové řešení NEXT Farming se skládá z portálu, přes který lze objednávat, spravovat a provádět jednotlivé aplikace. Ukládáme pouze taková data, která jsou potřebná pro provádění funkcí Vámi zvolené aplikaci v rámci NEXT Farming nebo pro Vámi zvolenou službu či poradenství. Tyto informace nejsou evidovány automaticky, nýbrž Vy sami je musíte dobrovolně dle uvážení uložit. Tyto osobní údaje jsou ukládány v databance, ke které nemají přístup žádné třetí osoby a která je vhodnými opatřeními chráněna před přístupem zvenčí. Tyto údaje se ukládají výhradně na počítačových systémech, jejichž fyzické stanoviště se nachází v Německu. Předávání platebních údajů se provádí šifrováním v SSL. U produktů obsluhovaných přes cloudové rozhraní se osobní údaje ukládají na server nacházející se v Německu ve formě klíčových dat za účelem synchronizace mezi daným produktem a mobilní aplikací nebo palubním terminálem a za účelem zobrazení informací o licenci. Tyto údaje se předávají pomocí vhodných vstupních formátů, přenosy jsou aktivovány pokyny daného uživatele rozhraní, mezi systémy rozhraní, serverem a mobilní aplikací.

7. Kdo obdrží moje data?

Pokud využíváme služby třetí osoby ve smyslu zpracování zakázek, jsme nadále zodpovědní za ochranu Vašich údajů. Všichni dodavatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby s Vašimi údaji nakládali důvěrně a zpracovávali je pouze v rámci plnění služby. Námi pověření dodavatelé obdrží Vaše údaje, pokud je potřebují pro splnění příslušné služby. Jedná se například o dodavatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a bezpečnost našich informačních systémů a také marketingové a obchodní firmy pro vlastní marketing.
Vaše data jsou zpracována v databance společnosti FarmFacts GmbH. Databáze zákazníků FarmFacts GmbH podporuje zvýšení kvality dat u příslušných zákaznických dat (odstranění dublet, stěhování, oprava adres) a umožňuje rozšíření o údaje z veřejných zdrojů. Tato data lze využít pro personalizovaný přímý marketing (např. newsletter), pro cílený online marketing a personalizovanou podobu online shopu.
Tento proces má za cíl zajistit aktuálnost a relevanci informací předávaných zákazníkům. Toto zpracování dat představuje profilování ve smyslu čl. 4 GDPR; automatické rozhodování se neprovádí. 

Pokud prodej/vytvoření nabídky probíhá prostřednictvím portálu výrobců mechanizace, pak jsou Vámi zadaná data zpracována přímo výrobcem nebo obchodníkem. 

Pokud prodej partnerských modulů proběhne přes NEXT Farming, pak jsou Vámi zadaná data předána partnerům po Vašem aktivním schválení.

Pokud zakoupíte produkt, který vyžaduje či umožňuje výměnu dat mezi produkty FarmFacts GmbH a třetími osobami, pak se to děje pouze pomocí synchronizujícíchj pokynů, které zřizuje a manuálně zadává uživatel.

V případě, že se na proces vztahuje zákonná povinnost nebo v rámci soudního řízení, mohou úřady a soudy, jakož i externí auditoři obdržet Vaše data.

Kromě toho mohou Vaše data obdržet pojišťovny, banky, instituce a poskytovatelé služeb v rámci uzavírání smluv a jejich plnění.

8. Jak dlouho jsou má data uložena?

Vaše údaje zpracováváme až do okamžiku ukončení obchodního vztahu nebo do uplynutí platné záruční, garanční, promlčecí nebo zákonné lhůty pro uchovávání dat (obchodní zákoník nebo řád o odvodech), nad rámec toho do ukončení případných právních sporů, u nichž jsou tyto údaje potřebné.

9. Zpracování údajů žadatele o zaměstnání

Pokud svou žádost podáte přes portál pro žadatele koncernu BayWa, ukládáme Vaše osobní údaje v bezpečném provozním prostředí, abychom je chránili před ztrátou nebo zneužitím. Vaše žadatelské údaje jsou zpřístupněny výhradně společnosti FarmFacts GmbH nebo jiným společnostem koncernu BayWa, které se na výběrovém procesu podílejí a jsou k němu autorizované, např. aby Vám mohly nabídnout alternativní pozici. Po ukončení výběrového řízení (tzn. poté, co jste obdrželi kladnou nebo negativní odpověď) Vaše údaje uchováváme maximálně po dobu devíti měsíců. Můžete požádat dřívější smazání Vašich údajů, ovšem nejdříve po uplynutí pěti měsíců po ukončení výběrového řízení, protože jsme povinni Vaše data po tuto dobu uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům k řádnému zpracování žádosti a mohli odpovědět na případné otázky v souvislosti s Vaší žádostí a/nebo jejím odmítnutím. Pokud si přejete vymazání Vašich údajů po uplynutí pětiměsíční lhůty, napiště nám e-mail na bewerbeservice@baywa.de.

10. E-mailová komunikace

Prosíme, dbejte na to, že zasílání nešifrovaných e-mailů může být nebezpečné, protože s obsahem e-mailu se mohou seznámit nepovolané osoby a mohou s ním manipulovat. Proto Vám radíme, abyste nám e-mailem nezasílali žádné citlivé údaje. Jako žadatel o zaměstnání využijte prosím žadatelský portál koncernu BayWa. Pokud bude nutné zaslat citlivé údaje přes e-mail, použijte prosím možnost šifrování obsahu: https://www.nextfarming.com/content-encryption-with-7-zip

11. Využívání Cookies při návštěvě webové stránky

Všeobecné informace o Cookies

Naše webová stránka využívá takzvané Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají na Vašem koncovém zařízení. Nemají za následek žádné škody. Cookies používáme za tím účelem, abychom mohli naší nabídku sestavit s ohledem na přání klientů. Některé Cookies zůstávají uložené na Vašem přístroji, dokud je nesmažete. Umožňují nám rozeznat Váš prohlížeč při další návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete si prohlížeš nastavit tak, abyste byli informováni o uložení Cookies a můžete tak povolit jejich ukládání pro daný případ. Při deaktivaci Cookies může být omezena funkce našich webových stránek.

Využívání Cookies slouží rovněž ke zlepšení pohodlí pro uživatele. Na stránkách sbíráme pomocí analytických nástrojů obecné informace o uživatelském chování návštěvníků. To se například týká zobrazených stránek, doby setrvání na webu, stránky s odkazem a obecnými informacemi o Vašem systému, rozlišení obrazovky, používaném prohlížeči, atd. Všechna získaná data jsou ukládána anonymně a neumožňují přiřazení k Vaší osobě. Nesouhlasíte-li se sledovacími funkcemi Cookies, nastavte si jen technicky nutné Cookies pro prohlížení webových stránek.

Informace k doplňkovým Cookies

Technicky nikoliv nezbytné Cookies jsou ty, které ukládají Vaše preference a využívají je k účelům marketingu nebo statistiky. Právní základ pro zpracování těchto doplňkových Cookies je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR, který můžete kdykoliv odvolat.

a. Google Analytics

Tato internetová stránka používá navíc Google Analytics, analytickou službu Google. Google Analytics používá tak zvané Cookies (malé textové soubory), které se 
ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace získané pomocí cookies o Vašem využívání této webové stránky (včetně vaší adresy IP) se přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, pro přípravu reportů o Vašich webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google tyto informace rovněž případně předává ostatním třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno a pokud třetí osoby zpracovávají tato data v pověření Googlu. Google v žádném případě nepropojuje Vaši adresu IP s ostatními daty Googlu. Instalaci cookies můžete zrušit nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nemusíte mít možnost využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat získaných o Vás společností Google výše popsaným způsobem a za výše popsaným účelem. Informuje Vás o tom, že tato stránka využívá Google Analytics výhradně za použití deaktivace add on anonymizelp. Vaše adresa IP se neukládá. Identifikace návštěvníka webové stránky je vyloučena.

Pomocí instalace ad on v prohlížeči pro deaktivaci Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) můžete užívání omezit. Tím sdělíte společnost Google Analytics, že se na Google Analytics nemají převádět žádné údaje o návštěvě webové stránky. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme instalovat tzv. trackingtools, abychom mohli:

 • nepozorovaně sbírat data o Vás
 • předávat taková data třetím osobám - poskytovatelům nebo marketingovým platformám
 • propojovat data s Vašimi osobními údaji (jméno, adresa, atd.)
b. Google Signals

Na našem webu používáme službu webové analýzy Google Signals. Google Signals je rozšíření Google Analytics. Pomocí Cross Device Trackings lze sledovat návštevy webových stránech na různých koncových zařízeních, pokud jste přihlášeni ke službe Google. Google používá údaje uživatelů, kteří ve svém nastavení účtu Google aktivovali možnost "cílená reklama", pro přehledy, které nám Google zpřístupňuje. Sestavy obsahují počet uživatelů, napříč všemi zařízeními a také různé skupiny uživatelů.

c. Google Ads

Využíváme Cookies k tomu, abychom uživatelům Google Ads umožnili návštěvu určitých oblastí webových stránek. Tímto způsobem můžeme zlepšit cílenou reklamu ve vyhledávači Google a intenzivněji oslovit stálé návštěvníky, kteří již využívají e-dialog. Uživatelé mohou zůstat uložení v souboru uživatelů až 540 dní. K eliminaci zařazení do souboru uživatelů Google Ads lze použít inkognito internetového prohlížeče, nebo vymazat historii prohlížeče. Uživatelé v souboru uživatelů Google Ads zůstanou anonymní a nelze získat jejich osobní údaje.

d. Google Remarketing

Na naší webové stránce využíváme funkci Remarketing od Google. Díky této technologii, mohou být znovu osloveni uživatelé, kteří již jednou navštívili naše webové stránky, a sice prostřednictvím cílené reklamy na stránkách Google Partner Netzwerks. Za tímto účelem ukládá Google Cookies (malé textové soubory) do Vašeho počítače, pomocí kterých analyzuje návštěvu webové stránky a následně je může využít k cílenému doporučení produktů a k cílené reklamě. Máte možnost deaktivace využívání Cookies k reklamním účelům. Otevřte si funkci Manager zadávání inzerátů od Google a službu deaktivujte.

e. DoubleClick

Využíváme Cookies s názvem DoubleClick k měření účinnosti našich reklamních kampaní, které omezují četnost, s níž uveřejňujeme reklamu a ukážeme pouze cílenou reklamu, která je pro Vás podstatná a zajímavá. Třetím stranám se předávají a ukládají zvláště informace v okamžiku Vaší návštěvy reklamy třetích stran. Tyto informace se nepředávají třetím osobám, nýbrž se využijí pro správu a řízení reklamní kampaně. Kromě toho se sestaví profil uživatele, který se použije pro vlastní průzkum trhu - zvláště na základě zjištěných zájmů.

Další informace najdete na https://www.google.com/policies/privacy/ads nebo https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Používání Social Plugins

Na našich stránkách jsou intergovány Social Plugins, které jsou z důvodu ochrany osobních údajů v základním nastavení deaktivovány. Když si zobrazíte naší stránku, nebude docházet k přenosu dat na sociální sítě jako je Facebook, Twitter, Google+. Vytvoření profilu třetí osobou je tak vyloučeno.

Deaktivované Social Plugins poznáte tak, že mají šedé pozadí.

Máte možnost aktivovat Social Plugin kliknutím, čímž udělíte svůj souhlas s komunikací s příslušnou sociální sítí. Pokud aktivujete Social Plugin, dojde k přenosu dat na příslušnou sociální síť, jako například IP adresa, informace o použitém prohlížeči, operačním systému, zobrazené stránce, datumu a času do dané sociální sítě. Během této komunikace se rovněž stahují data ze serveru poskytovatele sociálních médií na naši webovou stránku. Daný poskytovatel Social Plugins obdrží informace o tom, jaké webové stránky navštěvujete a sice nezávislé na tom, zda jste přihlášeni u daného poskytovatele sociálních médií (např. Facebook) nebo zda jste daný Social Plugin aktivovali nebo nikoliv. Poskytovatel může tato data zpracovat i mimo Evropskou unii a je rovněž schopen vytvářet individualizované uživatelské profily. Nemáme žádný vliv na způsob, rozsah a účel zpracování dat poskytovatelem služeb sociálních médií.

Aktivovaný Social Plugin se zobrazí barevně a již od tohoto okamžiku se, jak bylo popsáno výše, přenášejí data sociálním mediím. Social Plugin můžete druhým kliknutím použít.

Na http://developers.facebook.com/plugins obdržíte další informace od Facebook k Plugins a příslušným službám sociálních médií. Směrnici o využívání dat společnosti Facebook získáte na: http://www.facebook.com/about/privacy.

Na https://twitter.com/logo obdržíte další informace od Twitter k Plugins a příslušným službám sociálních médií. Směrnici o využívání dat společnosti Twitter získáte na: https://twitter.com/privacy.

12. Jsou osobní údaje předávány třetím zemím?

Žádná data v zásadě nepředáváme třetím zemím. Předání smí být provedeno pouze v jednotlivých případech na základě rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, standardní smluvní klauzule, vhodných záruk nebo po udělení Vašeho výslovného souhlasu.

13. Jaká ochranná práva mám k dispozici?

Kdykoliv máte právo na informaci, opravu, smazání nebo omezení zpracování Vašich uložených dat, právo odmítnout zpracování a právo na přenositelnost dat a na stížnost dle ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

Právo na informaci 

Můžete od nás požadovat informaci, zda a v jakém rozsahu se zpracovávají Vaše data.

Právo na opravu

Pokud zpracujeme Vaše data, která jsou neúplná nebo nesprávná, pak nás můžete kdykoliv požádat o jejich opravu, popř. doplnění.

Právo na smazání

Můžete od nás požadovat smazání Vašich dat, pokud nejsou zpracována dle zákona nebo pokud jejich zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich oprávněných zájmů. Prosíme, vezměte na vědomí, že mohou nastat důvody, které neumožňují okamžité smazání, například v případě zákonem určených povinností uchovávat data. Nezávisle na uplatnění práva na smazání Vaše data obratem a zcela vymažeme, pokud tomu nestojí v cestě obchodně právní nebo zákonná lhůta pro uchovávání dat.

Právo na omezení zpracování dat 

Omezení zpracování Vašich dat můžete požadovat v následujících případech:

 • nesouhlasíte s tím, že jsou data správná, a sice po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost dat
 • je zpracování dat protizákonné, ale Vy odmítnete smazání a místo toho budete požadovat omezené užívání dat
 • nepotřebujeme data pro určený účel, Vy ale data potřebujete pro uplatnění nebo hájení právních nároků
 • podali jste námitku proti zpracování Vašich dat
Právo na přenositelnost dat

Můžete od nás vyžadovat, abychom Vám Vaše data, která jste nám poskytli, dali k dispozici v strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste mohli tato data bez omezení předat jiným odpovědným osobám, a to prostřednictvím nás, pokud:

 • jsme tato data zpracovávali na základě Vámi uděleného a odvolatelného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a Vámi
 • toto zpracování se provádí pomocí automatizovaného procesu

V případě technické proveditelnosti od nás můžete požadovat přímé předání dat jiné, odpovědné osobě.

Právo na podání námitky

Pokud Vaše data zpracováváme v oprávněném zájmu, můžete toto zpracování odmítnout z důvodů, které vyplývají z Vaší specifické situace, to platí i pro profilování, jak je popsáno v tomto ustanovení. Pak již nebudeme Vaše údaje zpracovávat, ledaže bychom prokázali nutné ochranné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo ledaže by zpracování sloužilo uplatnění, provádění nebo obhajování právních nároků. Zpracování Vašich údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv odmítnout bez udání důvodů.

Právo na stížnost

Pokud jste toho názoru, že zpracováním Vašich dat porušujeme evropské právo na ochranu dat, pak Vás prosíme, abyste nás kontaktovali, abychom tuto otázku mohli vyjasnit. Máte samozřejmě také právo obrátit se na příslušný dozorovací úřad pro společnost FarmFacts GmbH,  bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou dat.

V případě pochybností si můžeme vyžádat dodatečné informace k potvrzení Vaší identity.

14. Jsem povinen poskytnout údaje?

Zpracování Vašich dat je nutné pro uzavření, popř. plnění smlouvy. Pokud nám data neposkytnete, budeme zpravidla muset odmítnout uzavření smlouvy nebo její plnění nebo nebudeme schopni stávající smlouvu dále provádět a budeme ji muset vypovědět. Nejste povinni udělovat nám souhlas ke zpracování dat v případě údajů, které nejsou pro danou smlouvu relevantní, popř. které zákon nevyžaduje.