Obecné obchodní podmínky společnosti FarmFacts GmbH

FarmFacts GmbH („společnost“) nabízí digitální řešení pro zemědělce. Nabídka zahrnuje zejména internetové portály na základě cloudu „Next FarmingLIVE“ s různými nákupními a pronajímanými aplikacemi a také počítačový software „NEXT FarmingOFFICE“, služby týkající se obhospodařování polí „NEXT FarmingSERVICE“ a kombinované zákaznické pakety, které propojují užitečný software a hardware se službami „NEXT FarmingPACKAGE“ (nabídka služeb).

Pro všechny nabídky naší společnosti jsou platné výhradně níže uvedené obchodní podmínky (část A). Kromě toho platí zvláštní podmínky pro speciální služby (část B).

Tyto podmínky vůči spotřebitelům neplatí ve smyslu § 13 BGB (Německý občanský zákoník). Případné Obchodní podmínky smluvního partnera („klienta“) neplatí, ačkoliv je společnost výslovně neodmítá.

 

A.     Obecná ustanovení

    Uzavření smlouvy

Po přijetí zprávy o uzavření smlouvy ze strany zákazníka, nejpozději ovšem - pokud tomu odpovídá nabídka služeb - po zaslání, popř. zpřístupnění softwaru, je uzavřena smlouva.

    Zajištění služby třetí osobou, dílčí plnění

Společnost je oprávněna pověřit provedením služeb třetí osoby, které jsou vázány těmito uživatelskými podmínkami a podmínkami platnými pro dané aplikace. Společnost je zejména oprávněna zcela přenést realizaci služeb vůči zákazníkovi na třetí osoby. Pokud jsou nutná prohlášení týkající se ochrany osobních dat, provede se převod pouze v případě, že jsou tato prohlášení k dispozici.

    Ceny

Nabízené ceny jsou nezávazným odhadem společnosti. Cena stanovená smlouvou bude zaplacena s připočtením zákonné daně. Paušály na obaly a provozní náklady, jakož i případné cestovní náhrady budou vyúčtovány zvlášť. Služby hotline a dálkové správy mimo obvyklé pracovní časy a jejich případné využití po dobu delší než 4 hodiny/rok nejsou obsaženy v paušální částce a účtují se zvlášť dle náročnosti. Podpora uživatelů na místě bude účtována dle náročnosti po započatých čtvrthodinách na základě účtované sazby platné v daný okamžik využití služby, popř. s přirážkou za vzniklé cestovní náhrady, stravné a další výdaje. Platba za provedení školení a poradenství se provádí dle smluvené pevné ceny. Den zahrnuje osm hodin včetně pauzy. Další časová dotace a vedlejší náklady budou vyúčtovány zvlášť. Pokud budou služby z důvodu zvláštní dohody zasahovat mimo běžné provozní časy od pondělí do pátku, je společnost oprávněna požadovat přirážku za vícepráce ve výši 25 % za hodinu nad smluvenou hodinovou sazbu. O sobotách, nedělích a státních svátcích v místě pracoviště se přirážka za vícepráce stanoví na 50 %.

    Předání faktury

Zákazník souhlasí s elektronickým předáním faktury. Platby jsou splatné doručením faktury. Platby za opakované služby jsou splatné předem vždy s prvním dnem v měsíci, který následuje kalendářnímu měsíci, v němž byla uzavřena smlouva. FarmFacts se ovšem nezavazuje k elektronickému zprostředkování. Změna způsobu zasílání je možná kdykoliv. Zasláním poštou nevznikají žádné náklady.

    Forma prohlášení

Každé prohlášení (výpověď, reklamace atd.) jedné strany vůči druhé straně bude vyhotoveno v textové formě (např. e-mail, telefax atd.).

    Povinnost součinnosti

Zákazník je povinen provést úplnou zálohu dat před aktualizací jemu poskytnutého, předmětného smluvního softwaru, jakož i před prováděním jiných opatření u softwaru (údržba, dodatečné zadávání dat atd.). Zákazník poskytne k dispozici po dobu poskytování služby potřebnou technickou strukturu, (hardware, software, technickou infrastrukturu, interní síť), kterou společnost požaduje, a to na vlastní náklady ve funkčním stavu a dostatečnými kapacitami, pokud tuto infrastrukturu nezajistí společnost. Dále zákazník poskytne k dispozici pro umožnění provedení smlouvy všechna potřebná data, popř. datové složky - ve formě, na které se dohodly smluvní strany. Zákazník odpovídá za jejich úplnost a neporušenou zhodnotitelnost. V případě dodatečného plnění je zákazník povinen poskytnout pro odstranění nedostatků potřebné informace a podklady.

    Podpora uživatelů

Probíhá přes telefon (hotline) a internet (dálková údržba) v časy uvedené na webové stránce společnosti. Dálková údržba zahrnuje také instalaci a zřízení bezplatné licence k softwaru pro dálkovou správu dle volby společnosti pro dané pracoviště PC.

    Doba trvání a výpověď smlouvy

Smlouvy jsou nejprve uzavírány na dobu trvání jednoho roku. Prodlužují se vždy o jeden rok, pokud nebudou jednou ze smluvních stran vypovězeny se lhůtou tří měsíců na konci roku. Právo na výpověď bez lhůty z podstatného důvodu tímto zůstává nedotčeno.

    Uživatelská práva ke službám

Společnost poskytuje zákazníkovi nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, nepřenosné právo s nemožností dalšího licencování k využívání výsledků plynoucích ze služby a vzniklých v rámci smlouvy, jak plyne z účelu a rozsahu použití dle smlouvy. Tato práva zahrnují smluvené mezivýsledky, podklady pro školení a pomocné prostředky.

    Aktualizace programu/ péče o program

Aktualizace programu/ péče o program zahrnují aktualizace softwaru na základě vylepšení a úpravy programu. Pokud to je možné a potřebné, zveřejňují se minimálně jednou ročně. Podpora se provádí pouze pro aktuální verzi programu, kterou společnost pravidelně dává k dispozici v rámci softwarové smlouvy. Garanční nároky zůstávají nedotčeny.

    Prodej softwaru a nájemní smlouvy

    Uživatelské smlouvy / licence

Pokud společnost přenechá zákazníkovi software k nákupu (data/nosiče dat) nebo k pronájmu (software jako služba), je zákazník oprávněn k užívání pouze dle „End-User Licence Agreement“ (EULA). Zákazník s tím musí před samotným užíváním souhlasit.

    Počáteční nedostatky

Pokud je smluvním předmětem pronájem softwaru, je vyloučena garance v nezávislosti na zavinění dle § 536 a odst. 1 občanského zákoníku.

    Požadavky softwaru

Společnost nepřebírá riziko za případnou obsahovou nekompatibilitu softwaru se softwarem zákazníka / třetí osoby. 

    Změny služeb

Společnost je při pronájmu softwaru oprávněná provádět úpravy nebo přerušení funkcí softwaru. Informace o úpravách nebo přerušení bude zákazníkovi sdělena s předchozí lhůtou čtyř týdnů. Pokud bude funkce zrušena bez náhrady, spočítá společnost nájemné za zbývající softwarové funkce znovu. Pokud zákazník neučiní během čtyřtýdenní výpovědní lhůty výjimečnou výpověď bez lhůty nebo pokud bude nadále využívat software během této doby, bude smlouvy prodloužena za změněných podmínek sdělených společností.

    Zálohování dat

Zákazník se zavazuje provádět úplnou zálohu dat v pravidelných intervalech. Doporučuje se provádět zálohu dat, pokud se pomocí aplikací generují datové sady, které by v případě ztráty dat nebylo možné obnovit, nebo které by bylo možné obnovit pouze za vynaložení výrazných nákladů.

    Náhrada škody při nepřevzetí

Pokud nelze naplnit smlouvu z důvodů na straně zákazníka, zavazuje se zákazník k paušální náhradě škody ve výši 15 % celkové hodnoty zakázky. Zákazníkovi zůstává možnost prokázat vznik nižší škody.

    Záruka

Záruční lhůta činí jeden rok. Pokud ručí společnost dle níže uvedeného odstavce 15, pak platí zákonná promlčecí lhůta.

    Ručení

Společnost ručí v případě úmyslu a hrubé nedbalosti v plném rozsahu dle zákonných podmínek. Kromě toho ručí společnost v případě škod při ohrožení života, fyzického ohrožení zdraví, porušení zákona o garanci za výrobky nebo zásadních smluvních povinností za každou nedbalost. Zásadními smluvními povinnostmi jsou takové povinnosti, jejichž plnění je základem smlouvy a na něž se zákazník může spolehnout. Záruka nad rámec těchto povinností se neuplatní. Společnost především neručí tehdy, když zákazník zanedbá zálohování dat při porušení jeho povinnosti k součinnosti. Při ztrátě dat ručí společnost pouze za ty náklady, které by bylo nutné vynaložit pro obnovení dat při řádném zálohování dat zákazníkem.

    formy úhrady a podklady k platbě SEPA

Společnost nabízí tři různé formy úhrady:

(a) při online nákupech vyúčtování za platbu kreditní kartou

Vyúčtování za platbu kreditní kartou provádí PAYONE GmbH, Fraunhoferstr. 2-4, 24118 Kiel, Německo - Sídlo společnosti: Kiel - úřední soud Kiel HRB 6107 - Jednatel: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß – společnost z finanční skupiny Sparkasse.

(b) SEPA platba

Pokud zákazník společnosti udělil mandát k SEPA platbám, odečte si společnost účtovanou částku nejdříve 1 pracovní den po obdržení faktury v řízení k platbě SEPA z konta k tomu určeného. Převod částky ve vztahu k mandátu SEPA bude zákazníkovi oznámeno 1 den před převodem. Pravidelné převody plateb stejných částek se oznamuje jednou ročně.

(c) při offline nákupech na fakturu

    Výhrada vlastnictví

Až do úplného splacení všech závazků z obchodního vztahu zůstává zboží majetkem společnosti. Jistoty náležející společnosti budou na přání zákazníka uvolněny do té míry, aby hodnota převyšovala hodnotu všech zajišťovaných pohledávek o více než 25 %. 

    Ochrana dat

Za zpracování dat odpovídá FarmFacts GmbH, Rennbahnstr. 7, 84347 Pfarrkirchen, Tel.: 08561/3006-616, E-mail: Datenschutz@farmfacts.de.  Společnost zpracovává osobní údaje pro provádění objednávek a pro vlastní marketingové účely v zákonně přípustném rámci.  Zájmy třetích osob nejsou při zpracování dat sledovány, předání údajů do zemí mimo EU se rovněž nepředpokládá. Příjemci dat jsou firmy zajišťující IT služby a servis a dodavatelé za účelem uzavření smlouvy a k informačním účelům (např. úvěrování schufa) za účelem přezkoušení bonity pro případ, že je společnost zavázána k provedení služby před zaplacením (např. nákup na fakturu, vrubopis). Právní přiměřenost zpracování dat vyplývá z čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Závazek k předání dat ze strany zákazníka není stanoven, ale předání je nutné pro splnění smluvních povinností. Detailní informace ke zpracování údajů, především k právům dotčených osob, jsou uvedeny pod odkazem www.farmfacts.de/datenschutz.

    Postoupení a zápočet

Postoupení práv není zákazníkovi povoleno bez souhlasu společnosti.  Zápočet smí zákazník provést pouze u pohledávky, která je nesporná nebo účinná, ledaže by pohledávka byla výstupem ze stejného smluvního vztahu.

    Vyšší moc

Události všeho druhu, které nezavinily smluvní strany (stávka, přerušení provozu, přerušení dopravy, uzavírky dodavatelů, přírodní události, nepokoje, válka atd.), zbavují společnost povinnosti plnit po dobu trvání narušení. Pokud tento stav z vyšší moci trvá souvisle déle než 30 dní, pak smí jedna ze smluvních stran vypovědět smlouvu.

    Kontrola exportu

Na uzavření smlouvy se uplatní odkladný účinek pod podmínkou, že existují překážky v podobě národních a mezinárodních předpisů, především exportních kontrol, embarg nebo jiných sankcí. Dodávky a plnění ke splnění uzavřených smluv podléhají výhradě, že nebudou zjištěny výše uvedené překážky.

    Mlčenlivost

Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost v případě všech jim od druhé smluvní strany při provádění smlouvy dodaných nebo oznámených obchodních a provozních tajemství nebo důvěrně označených informací. Informace a podklady nelze zpřístupnit třetím osobám. Povinnost k mlčenlivosti se nevztahuje na informace a podklady, které v okamžiku zveřejnění byly obecně známy nebo přístupny, nebo které byly v okamžiku předání smluvnímu partnerovi známy nebo jemu oprávněně zpřístupněny třetími osobami. Výjimkou je dále předání informací a podkladů poradcům smluvních stran, které jsou dle § 203 StGB zavázány k mlčenlivosti (nositelé profesních tajemství).

    Ostatní

Platné je německé právo při vyloučení dohody o kupním právu OSN. Z této právní příslušnosti je nutně vyjmuto právo ochrany spotřebitele použité mimo Německo. Pro spory mezi obchodníky je věcně příslušný soud v Mnichově.

Pokud budou jednotlivá ustanovení těchto uživatelských dohod neplatná nebo neúplná, pak tím není dotřena platnost ostatních ustanovení.

 

B. Zvláštní podmínky pro užívání webového portálu a aplikací NEXT FarmingLIVE

Kromě obecných obchodních podmínek společnosti platí níže uvedené zvláštní obchodní podmínky pro užití portálu NEXT Farming a jeho aplikací.

    Nabídka služeb/předpoklady/cena

Společnost nabízí na portálu aplikace, které obsahují rozsáhlý balíček služeb pro podporu obhospodařování zemědělského provozu uživatele. Uživatel si může zvolit mezi bezplatnými aplikacemi („základní aplikace“) nebo placenými označenými aplikacemi společnosti či třetích osobo („další aplikace“). Rozsah funkcí aplikací je uveden vždy v příslušném „popisu výrobku“. Práva a povinnosti vyplývají z uživatelských podmínek dané aplikace.

    Registrace a užívání portálu a aplikací

Pro užívání portálu je nutná registrace a souhlas s těmito podmínkami užívání. Za tím účelem zákazník potřebuje koncový přístroj se vhodným operačním systémem (Windows, iOS, Linux), webový prohlížeč s aktuální verzí programu a internetové připojení. Pokud by aplikace vyžadovala zvláštní požadavky, bude to zveřejněno v příslušném produktovém listu. Po registraci obdrží uživatel přístupové údaje k portálu. S těmito přístupovými údaji je uživatel oprávněn objednávat a používat aplikace. Aplikace podléhají zvláštním uživatelským podmínkám, s nimiž musí uživatel během své objednávky souhlasit.

Pokud společnost nabízí jiné zboží a služby, může je uživatel objednat za platných prodejních podmínek při zvláštním prodejním postupu.

    Uplatnění práv

Společnost uděluje zákazníkovi nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, nepřenosné právo k užívání portálu, které nelze dále licencovat a které je omezeno na dobu trvání smlouvy. Po uplynutí doby trvání smlouvy nemá uživatel žádné právo k užívání portálu. Odst. B.6 zůstává nedotčen.

    Změna rozsahu služeb

Společnost je oprávněna, ale není povinna, dále vyvíjet portál a aplikace. Pod touto podmínkou lze měnit nebo přerušovat jednotlivé funkce portálu a aplikací, přičemž společnost zachová celkovou zásadní funkčnost portálu. Informace o úpravách nebo přerušení jednotlivých funkcí bude zákazníkovi sdělena s předchozí lhůtou čtyř týdnů. Pokud zákazník neučiní během čtyřtýdenní výpovědní lhůty výjimečnou výpověď bez lhůty nebo pokud bude nadále využívat software během této doby, bude smlouvy prodloužena za změněných podmínek sdělených společností.

Společnost je oprávněna užívání portálu a/nebo aplikací ihned omezit nebo zastavit, pokud k tomu je podstatný důvod. To je například tehdy, kdy je ohrožena systémová stabilita portálu nebo dalších aplikací nebo bezpečnost portálu popř. samotných aplikací.

    Doba trvání a výpověď smlouvy

Smluvní vztah začíná dokončením registrace s okamžitou platností na neomezenou dobu. Výpověď služby portálu je možná kdykoliv bez dodržení lhůty, pokud nejsou předplaceny žádné další aplikace. V tomto případě je výpověď možná až při uplynutí doby trvání smlouvy poslední předplacené další aplikace.

Pro užívání základní nebo další aplikace se uzavírá zvláštní smlouva. Aplikace lze vypovědět přes portál se lhůtou stanovenou v produktovém listu ke konci uplynutí smlouvy. S uplynutím smlouvy již nemá zákazník k dispozici data vytvořená danou aplikací. Zákazník je povinen zálohovat si data před ukončením užívání aplikace. Zvláštní výpověď z podstatného důvodu bez dodržení výpovědní lhůty je tímto nedotčena. Podstatný důvod nastane zejména tehdy, kdy smluvní strana opětovně poruší své smluvní povinnosti ze smluvního vztahu a nelze očekávat, že druhá strana při zohlednění výpovědní lhůty bude zainteresována na smluvním vztahu do konce výpovědní lhůty.

    Dostupnost portálu

Portál je uživatelům k dispozici z 98% v měsíci s odečtem doby pro údržbu a opravu portálu. Během potřebných údržbových a opravných prací může být přístup omezený. Společnost bude uživatele dle svých možností včas informovat o plánované údržbě.

    Ručení za nedostatky a záruka

Společnost ručí za přípravu a údržbu bezplatného portálu pro uživatele a pouze za škody, které vznikly z důvodu záměrného nebo hrubě nedbalého konání, jakož i při ohrožení zdraví a života, zákeřného klamání nebo dle zákona o záruce za výrobky (užití darovacího práva). Ručení nad rámec zde uvedený je vyloučeno. Ustanovení pro záruku a garanci pro dané aplikace jsou tímto nedotčeny a mají přednost (viz odst. A.14. a A.15.).

    Další povinnosti uživatele

Uživatel je sám odpovědný za to, že bude při generování výsledků na portálu či na aplikacích na portálu dodržovat zákonné předpisy, úřední pokyny a běžné procesy pro odbornou praxi a jejich dodržování kontrolovat.

Uživatel je sám odpovědný za to, že předplacené aplikace v rámci portálu jsou funkčně kompatibilní s jeho přístroji či aplikacemi třetích osob.

    Podpora

Pokud společnost v rámci užívání portálu a aplikací nabízí onlineovou hotline, je to označeno pomocí tlačítka „Hilfe_Button“. Pokud je možná podpora pomocí hotline, je to v portálu uvedeno s příslušnými servisními časy a náklady.

    Změny

Společnost je oprávněna jednostranně změnit uživatelské podmínky pro portál a aplikace portálu s účinností do budoucna, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů, především při zavedení nových funkcí portálu nebo jednotlivých aplikací nebo při zákonných změnách. Uživatel bude v tomto případě informován o změnách, popř. dodatcích s oznamovací lhůtou minimálně dvou měsíců. Pokud se uživatel nevysloví proti platnosti nových uživatelských podmínek během šesti týdnů po oznámení (lhůta pro námitku), má se za to, že uživatel změněné uživatelské podmínky schválil. Společnost ve svém oznámení poukáže na právo pro námitku a význam lhůty pro námitku. V případě námitky může uživatel pokračovat v užívání dle dosavadního znění uživatelských podmínek, společnost je ale oprávněna ukončit uživatelský vztah z podstatného důvodu.


Stav: 06.2018